Meny

Utredning: Asylsökandes osäkra livssituation frestar på parrelation och föräldraskap

13.12.2018 12.10
Pressmeddelande

Kulturskillnaderna i Finland, framtiden som upplevs som osäker och avsaknaden av ett stödjande nätverk av släkt och vänner sätter press på de asylsökandes familjeliv. Detta framgick av en utredning av Migrationsverket, där man undersökte de utma-ningar som de asylsökande ställs inför i sina parrelationer och som föräldrar.

I utredningen deltog 23 förläggningar. Uppgifterna samlades in med hjälp av en enkät och genom intervjuer med de anställda på anläggningarna. Ett av målen var att samla olika hjälpmetoder på förläggningarna för de familjer som är i behov av stöd.

– Vi fick viktig information om hurdana problem de anställda möter på förläggningarna, på vilket sätt man har hjälpt kunderna och vilken typ av hjälp som upplevs vara effektiv, säger Sirpa Rönkkömäki, projektansvarig, chef för förläggningen i Uleåborg.

Ankomsten till Finland kan ändra familjemedlemmarnas roller

Könsrollerna i Finland kan avvika från situationen i de länder som de asylsökande kommer ifrån. I rollfördelningen inom familjen kan det till exempel finnas en stark fördelning mellan kvinnor och män. Kvinnans svagare ställning kan till exempel ta sig uttryck i att mannen sköter kvinnans ärenden eller för hennes talan vid möten.

På förläggningarna får både män och kvinnor information om hurdant land Finland är och vilka rättigheter och skyldigheter som var och en har.

– Övergången till västerländskt jämställdhetstänkande kan vara stor för en del. I de kulturer som kunderna kommer ifrån kan jämställdhet innebära olika saker, men trots det kan de uppleva att mannens och kvinnans roll i den egna familjegemenskapen är jämställd, säger Rönkkömäki.

Enligt utredningen är det viktigt att stödja kvinnorna, men med tanke på hela familjen är det väsentligt att fästa särskild uppmärksamhet vid att även männen får stöd. Män upplever ofta att deras ställning förändras mest när familjen anländer till Finland.

Enligt utredningen hade även våld i parrelationer observerats och man hade ingripit i detta på nästan alla förläggningar.

Olika vanor bör beaktas i stödarbetet

Familjer som bor på förläggningar behöver enligt utredningen ofta stöd vid uppfostran av barnen i det nya landet. Mål och metoder för uppfostran varierar enligt kultur, och de sociala reglerna i hemlandet gäller inte nödvändigtvis i Finland.

I föräldrarnas beteende kan man se oro för och behov av att skydda barnen. Barnen känner till exempel inte alltid till syftet med resan, utan föräldrarna har berättat att de far på "semester".

I utredningen konstateras att till ett gott hjälparbete hör att beakta asylsökandenas egna uppfattningar, en öppen diskussion om kulturskillnader och på vilket sätt svåra upplevelser har inverkat på familjens liv. Det är skäl att ta itu med problem snabbt och på ett förståeligt sätt.

– För att kunna hjälpa är det viktigast att förstå kulturskillnaderna och den kris i vilken familjen befinner sig, säger Rönkkömäki.

Utredningen finns att läsa på vår webbplats (på finska). I utredningen har samlats även grundläggande anvisningar för hjälparbete och konkreta arbetsmetoder i fråga om parrelation och familj.

Mer information för medierna

projektansvarig, Sirpa Rönkkömäki, chef för förläggningen i Uleåborg, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Viimeisimmät