Hoppa till innehåll

Flyktingstatus för afghanska kvinnor och flickor

Utgivningsdatum 15.2.2023 14.23

Migrationsverket uppdaterade i december 2022 sina riktlinjer angående asylsökande från Afghanistan. Alla afghanska kvinnor och flickor ska beviljas flyktingstatus.

Utgående från landsinformationen har kvinnornas status i Afghanistan märkbart försämrats efter talibanernas maktövertagande och fortsatt att försämras från slutet av år 2022. Deras rättigheter och friheter har märkbart begränsats. 

Med hänsyn till den kombinerade effekten av sharialagarnas verkställande och andra åtgärder som talibanerna vidtagit anser man i det rådande läget att alla kvinnor i Afghanistan utsätts för kategorisk förföljelse. För dem uppfylls kriterierna för asyl redan utifrån sitt kön. 

– Afghanska kvinnor har ganska allmänt beviljats asyl redan tidigare, men kön har varit en av många faktorer som har beaktats vid beslutsfattandet. Nu räcker det att vara kvinna för att beviljas asyl, berättar Antti Lehtinen, direktör för asylenheten.

Migrationsverkets beslutspraxis ligger i linje med Europeiska unionens asylbyrå EUAA:s rapport från 25.1.2023. 

– Vi har ett nära samarbete med EUAA. Vi agerade dock redan i förväg i slutet av året och väntade inte på EUAA:s rapport, berättar Lehtinen.

Hazarernas situation i Afghanistan har försämrats

I december uppdaterade Migrationsverket även sina riktlinjer för hantering av ansökningar från afghaner med hazarisk bakgrund. De uppdaterade riktlinjerna motsvarar EUAA:s rapport, enligt vilken hazarernas situation i Afghanistan har försämrats. 

– Vi beaktar hazarisk bakgrund vid helhetsbedömningen allt mer som en faktor som kan påverka asylsökandes behov av skydd, berättar chef för resultatområdet för asylenheten Eeva-Maija Leivo.

Hazarer med shiabakgrund har traditionellt diskriminerats av talibanrörelsen, och rörelsen har utsatt hazarer för rättskränkningar. Även IS afghanska gren ISKP riktar våldsamma attacker mot hazarer. Utgående från den aktuella landsinformationen har man dock inte kunnat konstatera att varje hazar som bor i Afghanistan skulle vara i behov av internationellt skydd, utan individuella omständigheter ska beaktas för varje sökande. Omständigheter som ökar risken är till exempel boende i ett område där ISKP är verksam och där gruppen genomför attacker, deltagande i religiösa aktiviteter och kön.

För afghaner fattas inga beslut som skulle innebära avlägsnande från landet

För afghanska asylsökande har efter 9 juli 2021 i praktiken inte fattats några negativa beslut som skulle innebära avlägsnande från landet. Alla afghaner har inte uppfyllt kriterierna för internationellt skydd men de har kunnat beviljas till exempel uppehållstillstånd på grund av individuella mänskliga orsaker. 

Under 2022 fattades 612 beslut om asyl för afghaner, varav 511 var positiva. Av afghaner beviljades 394 asyl, 7 alternativt skydd och 110 uppehållstillstånd på andra grunder, såsom individuella mänskliga orsaker. Negativa beslut fattades för 24 afghaner. 

Negativa beslut har fattats för afghaner till exempel i de fall där kriterierna för internationellt skydd inte har uppfyllts och asylsökanden redan har haft något annat uppehållstillstånd i Finland. Ett negativt beslut har då inte lett till avlägsnande från landet. 

Dessutom hade 17 av de ansökningar för vilka beslut fattades i fjol förfallit och 60 utreddes inte. Av de ansökningar som inte utreddes gällde 42 afghaner som hade beviljats skydd i något annat EU-land och 18 ansökningar vars hantering tillhörde något annat EU-land.

Vid asylutredning bedöms varje asylsökandes situation individuellt

Vid asylutredning utreds först om sökanden är i behov av asyl, dvs. flyktingstatus. Asyl kan beviljas om asylsökanden har motiverad orsak att vara rädd för att bli förföljd i sitt hemland eller permanenta bosättningsland på grund av ursprung, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk åskådning. Dessutom krävs att sökanden på grund rädslan för förföljelse inte kan söka skydd hos myndigheter i sitt hemland eller permanenta bosättningsland.

Asylsökanden kan beviljas uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd om kriterierna för asyl inte uppfylls. Då får sökanden status som alternativt skyddsbehövande, vilket innebär internationellt skydd men inte flyktingstatus.

Alternativt skydd kan beviljas om asylsökanden i sitt hemland eller permanenta bosättningsland hotas av dödsstraff, avrättning, tortyr eller någon annan behandling eller bestraffning som är omänsklig eller kränker människovärdet. Alternativt skydd kan också beviljas om sökanden inte kan återvända till sitt hemland eller permanenta bosättningsland utan att utsättas för allvarlig personlig fara som föranleds av urskillningslöst våld i samband med en väpnad konflikt i landet. 

Om kriterierna för internationellt skydd inte uppfylls kan asylsökanden även beviljas till exempel uppehållstillstånd på grund av individuella mänskliga orsaker. Tillstånd beviljas om ett negativt beslut uppenbart kan anses oskäligt på grund av hälsotillstånd, kopplingar till Finland eller andra individuella, mänskliga orsaker. Här beaktas särskilt de omständigheter som sökanden i sitt hemland skulle möta eller sökandens utsatta ställning.

Ytterligare information för medier

Eeva-Maija Leivo, Chef för resultatområde, tfn 0295 433 037, e-post förnamn.efternamn@migri.fi