Dublinförordningen: när avvisas en asylsökande till en annan europeisk stat?

Migri 29.8.2017 8.27
Nyhet

Enligt nyhetsrapporteringen efter Åbodådet har den misstänkte varit registrerad i Tyskland innan han kom till Finland. I offentligheten har frågan väckts varför asylansökan ändå har behandlats i Finland.

Finland tillämpar tillsammans med de övriga EU-länderna, Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein Dublin III-förordningen vid behandlingen av asylansökningar. Enligt förordningen har endast en av dessa stater ansvaret för behandlingen av asylansökan. När en asylsökande kommer till Finland och söker asyl börjar Migrationsverket reda ut vilket land som har ansvaret för behandlingen av ansökan.

En annan Dublinmedlemsstat kan ha ansvaret för behandlingen av ansökan till exempel om

  • sökanden har familjeband, uppehållstillstånd eller visum i denna medlemsstat
  • sökandens fingeravtryck har registrerats i databasen över fingeravtryck, Eurodac, i samband med ett olagligt överskridande av medlemsstaternas yttre gräns eller när sökanden har sökt asyl i detta land.

Det gemensamma fingeravtrycksregistret Eurodac i bruk

När Migrationsverket fastställer vem som har ansvaret för behandlingen kontrollerar verket om det finns anteckningar om sökanden i de gemensamma europeiska registren. Av dessa register är databasen över fingeravtryck, Eurodac, avsedd att påskynda fastställandet av den ansvariga staten. Varje medlemsstat som tillämpar förordningen sparar fingeravtrycken i databasen om personen har sökt asyl eller tagit sig över medlemsstaternas yttre gräns olagligt.

Registret innehåller fingeravtrycken av alla personer över 14 år som gjort en asylansökan efter den 15 januari 2003.

I situationen 2015 då antalet asylsökande var exceptionellt stort kunde alla medlemsstater dock inte registrera sökandena omedelbart.

Om det inte finns uppgifter om sökanden i de internationella systemen har Finland inte nödvändigtvis grund för att begära att en annan medlemsstat behandlar ansökan och avvisar sökanden med stöd av Dublinförordningen.

Enbart uppgifter till exempel om att personen har besökt ett annat land eller kommit via ett annat land räcker inte. Det måste kunna bevisas att personen har vistats olagligt i landet och det måste vara fråga om en vistelse på mer än fem månader.

Om det inte finns grunder för avvisning med stöd av Dublinförordningen behandlar Finland asylansökan.

Handläggarna av asylansökningar har inte åtkomst till andra länders straffregister

Brott som begåtts i en annan medlemsstat syns inte i systemet Eurodac, som är avsett endast för att fastställa ansvaret för behandlingen av asylärendet.

Att ett brott begåtts i någon av medlemsstaterna påverkar inte ansvaret att behandla ansökan och ger inte anledning att registrera personen i systemet för fingeravtryck Eurodac, utan i ett sådant fall registreras personen i landets nationella straffregister som de finländska handläggarna av asylansökningar inte har åtkomst till.

En person som har begått ett brott i en annan europeisk stat kan i vissa fall införas i det gemensamma europeiska Schengeninformationssystemet till exempel utifrån inreseförbud eller efterlysning. Sådana uppgifter hittas inte alltid i granskningarna om personen har meddelat andra personuppgifter i en annan stat.

Om personen sålunda begår brott till exempel i Finland eller påträffas olagligt i Finland syns dessa uppgifter inte när han eller hon eventuellt söker asyl i en annan Dublinmedlemsstat. Finland har inte heller automatiskt ansvaret för personens asylansökan.

Ytterligare information till medierna

Chef för Dublin-resultatområdet Mikko Montin, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Pressmeddelande