Lägesrapporterna för Afghanistan, Irak och Somalia har uppdaterats

18.12.2017 12.59 | Publicerad på svenska 19.12.2017 kl. 13.33
Pressmeddelande

Migrationsverket har uppdaterat rapporterna om säkerhetsläget i Afghanistan, Irak och Somalia.

Läget är fortsatt instabilt i alla tre stater och i vissa områden har situationen förvärrats. Exempelvis i Afghanistan är våldet på en extremt hög nivå i flera områden än tidigare. Till sådana områden återsänds ingen. Å andra sidan har situationen i Irak förändrats betydligt under sommaren och hösten, när kampen mot IS har framskridit segerrikt.

Att en vuxen asylsökande eller en minderårig asylsökande som har kommit till Finland utan vårdnadshavare uppger att han eller hon kommer från ett visst område innebär inte automatiskt att han eller hon ska beviljas internationellt skydd i något av de här tre länderna. Asylsökande från alla länder beviljas alltid internationellt skydd om de har anledning att frukta personlig förföljelse eller allvarlig risk överallt i sitt hemland.

Enligt aktuella riktlinjer från högsta förvaltningsdomstolen ska det alltid säkerställas att en minderårig person som reser utan vårdnadshavare återsänds till en familjemedlem eller utsedd förmyndare eller att adekvat mottagande har ordnats. I praktiken ska återresan till hemlandet alltid organiseras med den minderårigas vårdnadshavare eller med myndigheterna.

Rapporterna uppdateras med sex månaders mellanrum, men aktuell landinformation används alltid när beslut fattas. Säkerhetsläget i alla dessa länder kan förändras mycket snabbt, vilket innebär att den senaste landinformationen alltid ska användas då asylbeslut fattas. Beslutspraxis anpassas vid behov mellan rapporterna om läget i utreseländerna förändras.

Kriget i Afghanistan stampar på stället

Taliban har inte erövrat några större tätorter under 2017, men har utvidgat sin maktsfär på landsbygden. IS-grenen i Afghanistan har utfört terrordåd framför allt mot shiaminoriteten i Afghanistan.

USA har tagit en aktivare roll i krigföringen, vilket har medfört fler flygräder och därmed fler civila offer. Det totala antalet civila offer har ändå sjunkit en aning jämfört med 2016. Också antalet internflyktingar har minskat.

I vissa delar av landet är risken för urskillningslöst våld extremt hög och till dessa områden återsänds ingen. Sådana områden är följande:

 • provinsen Helmand
 • distrikten Tirin Kot, Dehrawud och Chora i provinsen Oruzgan
 • de södra distrikten Achin, Kot, Nazyan, Chaparhar, Bati Kot, Pachir wa Agam, Khogiani och Deh Bala/Haska Mina i provinsen Nangarhar
 • distrikten Ghorak, Khakriz, Maiwand, Nish och Shah Wali Kot i provinsen Kandahar.

Av dessa har distrikten i provinsen Kandahar, distriktet Khogiani i provinsen Nangarhar och distriktet Chora i provinsen Oruzgan kommit till sedan lägesrapporten våren 2017.

För varje asylsökandes del utreds alltid möjligheten till intern flykt, det vill säga om det är möjligt för honom eller henne att bosätta sig i en annan region i sitt hemland. Prövningen är individuell och utgår från den asylsökandes individuella förhållanden i sin helhet. Därför beviljas flyktingar från ovannämnda områden inte internationellt skydd automatiskt.

Exempelvis minderåriga barn som kommit till Finland utan vårdnadshavare förutsätts ändå inte fly internt. Inte heller ensamma kvinnor förutsätts fly internt till ett område där de saknar socialt skyddsnät.

Intern flykt tillämpas inte heller om den asylsökande sannolikt skulle bli tvungen att bosätta sig i ett läger för internflyktingar när han eller hon återvänder till hemlandet.

Situationen i Somalia är fortsättningsvis instabil

Det allmänna säkerhetsläget i Somalia är fortsättningsvis instabilt, och landet har lidit av allvarlig torka och en humanitär kris. Till och med slutet av oktober detta år har 1 062 000 personer tvingats fly internt, och den vanligaste flyktorsaken har varit torka.

Situationen i huvudstaden Mogadishu är fortsättningsvis instabil och även attacker som kräver civila offer förekommer. Situationen är dock inte av ett sådant slag att personer från Mogadishu kan beviljas asyl eller alternativt skydd endast på grund av sin hemort. Också Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och de inhemska förvaltningsdomstolarna har i sin avgörandepraxis ansett att säkerhetsläget i Mogadishu inte är sådant att alla som vistas i staden löper risk för att utsättas för allvarliga rättskränkningar enbart på grund av att de vistas där.

Varje asylsökandes fall prövas individuellt och en bedömning görs av om personen har möjlighet att fly till en annan region i sitt hemland. Staden Mogadishu är det vanligaste målet för intern flykt. Exempelvis ensamkommande minderåriga asylsökande, ensamma kvinnor utan socialt skyddsnät eller familjer utan försörjare förutsätts ändå inte fly internt.

Intern flykt tillämpas inte heller om det är sannolikt att den asylsökande skulle bli tvungen att bosätta sig i ett läger för internflyktingar när han eller hon återvänder till hemlandet.

Ingen återsänds till regioner med aktiva strider i Irak

Läget i Irak har förändrats kontinuerligt och i hög grad under sommaren och hösten 2017. De irakiska beväpnade styrkorna och de miliser som stöder dem har fortsatt sitt segertåg mot IS, så att IS i slutet av november hade förlorat alla de städer och större områden i Irak som de kontrollerade.

I Irak är risken för våld extremt hög i områden där aktiva strider pågår, och ingen återsänds till dessa områden. Dessutom återsänds ingen till vissa områden som nyligen befriats från IS herravälde, såsom Mosul. Säkerhetsläget i dessa områden kan förändras mycket snabbt, och situationen följs med kontinuerligt.

I beslutsprocessen bedöms alltid om den asylsökande har möjlighet att fly till en annan region i sitt hemland. Om intern flykt är möjlig beviljas inte heller asylsökande från de ovannämnda områdena internationellt skydd.

Säkerhetsläget i staden Bagdad har förbättrats klart under 2017. IS kampanj av terrordåd mot Bagdad 2014–2016 avmattades hösten 2016, då operationen för att erövra Mosul började. Samtidigt fokuserade operationscentret i Bagdad på att rensa upp landsbygden runt Bagdad, och IS förflyttade sina trupper till andra platser. Det förbättrade säkerhetsläget i Bagdad märks i att flera kontrollstationer har lagts ner och gatorna är fyllda av liv.

Intern flykt till Bagdad tillämpas fortsättningsvis inte till exempel för sunnimuslimer som kommit från områden som kontrolleras av IS, om de löper risk för att utsättas för rättskränkningar av shiamilis och inte får myndigheternas skydd. Inte heller ensamkommande minderåriga asylsökande, ensamma kvinnor utan socialt skyddsnät eller familjer utan försörjare förutsätts fly internt.

Intern flykt tillämpas inte heller om det är sannolikt att den asylsökande skulle bli tvungen att bosätta sig i ett läger för internflyktingar när han eller hon återvänder till hemlandet.

Ytterligare information till medierna

Hanna Helinko, direktör för enheten juridisk service och landinformation, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Fakta: Central lagstiftning för asylbeslut

Asyl (UtlL 87 § 1 mom.)

 • En utlänning kan beviljas asyl om han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse i sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland.
 • Orsaken till förföljelsen måste vara personens ursprung, religion, nationalitet eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller hans eller hennes politiska uppfattning
 • Personen måste på grund av sin fruktan inte vara villig att använda sig av hemlandets eller det permanenta bosättningslandets skydd

Alternativt skydd (UtlL 88 § 1 mom.)

 • Alternativt skydd kan beviljas om villkoren för beviljande av asyl inte uppfylls men det finns grundad anledning att förmoda att personen skulle utsättas för en verklig risk att lida allvarlig skada om han eller hon skulle återvända.
 • Med allvarlig skada avses:
  • dödsstraff eller avrättning
  • tortyr eller annan behandling eller bestraffning som är omänsklig eller kränker människovärdet
  • allvarlig och personlig fara som föranleds av urskillningslöst våld i samband med en internationell eller intern väpnad konflikt.

Internt flyktalternativ (UtlL 88 e §)

 • En utlänning kan förvägras asyl eller alternativt skydd om han eller hon i en del av sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland inte blir förföljd eller inte utsätts för en verklig risk och han eller hon har möjlighet att få skydd där.
 • Personen måste kunna återvända på ett säkert och lagligt sätt till detta område och måste kunna rimligen förväntas uppehålla sig där. Vid bedömningen av detta ska de allmänna förhållandena och sökandens personliga situation beaktas.