Vetskap i hemlandet om konvertering till kristendomen utgör inte automatiskt en grund för internationellt skydd

20.5.2019 15.36
Pressmeddelande

Varje asylsökandes situation bedöms individuellt

Högsta förvaltningsdomstolen utfärdade i februari 2019 ett beslut där en asylsökande som hade konverterat till kristendomen fick sitt ärende återförvisat till Migrationsverket för ny behandling bland annat för att vetskapen om att sökanden konverterat till kristendomen hade spridits till sökandens hemland Afghanistan. I den offentliga diskussionen har det hävdats att detta beslut skulle ha långtgående konsekvenser och eventuellt ändra beslutsfattandet i asylärenden. Detta beslut medför dock inte några särskilt stora ändringar i beslutsfattandet.

Migrationsverket har redan före högsta förvaltningsdomstolens beslut haft som riktlinje att utreda om uppgiften om den sökandes konvertering till kristendomen har nått Afghanistan och bedöma om detta kan utsätta honom eller henne för fara. I Afghanistan kan avfall från islam och konvertering till kristendomen leda till ett behov av internationellt skydd.

När asylansökningar avgörs görs det alltid en individuell bedömning om huruvida personen i fråga hotas av förföljelse eller allvarlig skada om han eller hon återvänder till sitt hemland. Om sökanden riskerar att utsättas för förföljelse eller allvarlig skada i sin hemregion, bedöms det också om sökanden kan bosätta sig någon annanstans i sitt hemland.

Utöver vetskapen om konverteringen till kristendomen tog högsta förvaltningsdomstolen även flera andra faktorer i beaktande i sitt beslut. Eftersom en del av uppgifterna lades fram först i besvärsskedet, hade Migrationsverket inte kännedom om dem när det första asylbeslutet fattades.

Kundmeddelande

Viimeisimmät